પ્રેમ કરી ગયો

હું ચાહું છું એને,
આજે પણ અને આજેય એનેજ ચાહું છું.
મારા પ્રેમ માં પડવા ના પ્રથમદિવસે હતી એવીજ છે મારી પાસે….
જોતાસાવ નિર્દોષ દિલ,સાવ ટાઢો મગજ..
રીયલમાં કદાચ એવી નોતી.
એ યુનિફોર્મ,
એ ચાલ,
એ જુલ્ફો,
એ થોડી ભૂરી આંખો,
અને એ પેલી તિછરીનજર…..

સાલું, આ બધુજ એની તરફ ખેંચતું હતું,
એટલે જ તો એનો હાથ પકડી ને બેસવુંતું,

બસ આંખને ટાઢક પોહચે ત્યાં સુધી જોઈ શકું એટલેજ,
એને ત્યાં ઉપરથીજ જોઈ રહ્યો હતો.
એ “પ્રેમ”હતો જે કદાચ એ સમજી ના શકી.
બસ જોઈ રહ્યો હતો,
આજેય જોવ છું.
હું એ પળ ને જીતી ગયો,એને પ્રેમ કરી ગયો.
કોઈક ના માટે…….
……hardlovelyyyy…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s