જાગૃતિ અભિયાન સાપ્તાહિક માં મારો બીજો લેખ..કોલેજ ના એવા કલર ક્યારેક કેસુડો ને ક્યારેક કેસરિયો

Picture 086

4 thoughts on “જાગૃતિ અભિયાન સાપ્તાહિક માં મારો બીજો લેખ..કોલેજ ના એવા કલર ક્યારેક કેસુડો ને ક્યારેક કેસરિયો

  1. CMON HARDIK YR THINKING IS TOO OLD ……IT WS B4 10-15 YEASR AGO WEN YOUNG COLLEGIAN THOUGHT ALL THIS STUFF…..NWADAYS SCENARIO HS CHANGED ,,,,,COLLEGIANS R MORE FOCUS ON D CARRER RATHER THN ALL DIS…..

  2. explain me hw hardik? nwadays scenario is lik every one needs to hv gd degree,thn job n carrer r depends on it so youngistan is getting quite serious abt their clg life n studies……hey btw …as u r a neon writer n trying yr best in writting ….can i expect some nice funny articles frm u?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s