ચલતે ચલતે

પૃથ્વી પર મનુષ્ય માટે શક્યતાઓ નો સમુંદર બહુ મોટો છે અથવા તો કહો ને કે એન્ડલેસ છે.
માત્ર આ કારણો થી મને એવું લાગે છે કે મનુષ્ય ક્યારેય સંતોષી જીવ નથી બની શક્યો.
બધા ધાર્મિક આગેવાનો સતત એવુ કહ્યા કરતા હોય છે કે સંતોષ રાખશો તો સુખી થશો. પણ…. સંતોષ શા માટે નથી થતો એના કારણ વિશે ચર્ચા નહી કરે.
માણસ જાત ચાહે તો પણ સંતોષ ના રાખી શકે કારણ કે શક્યતાઓ નાં ઉંડાણ નીચે કુતુહલ હોય છે..સ્વપનો હોય છે..કલ્પનાઓ હોય છે.
હું હજુ આટલા રુપિયા કમાવ તો.??
હું હજુ મોટો આશ્રમ બનાવું તો.??
હું હજુ આ ક્ષેત્ર માં આગળ જાવ તો.??
હું હજુ આમ કરુ તો.??
હું હજુ તેમ કરુ તો.??
ખરેખર અસંતોષ જ જીવન ધબકતુ રાખે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s